Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Sklad vrtca

V Vrtcu Pod Gradom deluje Sklad vrtca, katerega namen je v skladu s pravili o delovanju naslednji:

  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina vzgojno – izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz sredstev,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • zviševanje standarda vzgojno – izobraževalnih dejavnosti,
  • udeležba otrok iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti,
  • drugi podobni nameni.

V ta namen smo pripravili vlogo za pridobitev sredstev iz sklada, ki jo lahko vložijo otrokovi starši, skrbniki ali rejniki. Izpolnjeno vlogo lahko osebno oddate na upravo vrtca ali jo pošljete po elektronski pošti na naslov: uprava@vrtec-podgradom.si .

Vlogo bomo nato posredovali članom upravnega odbora sklada Vrtca Pod Gradom.

 

Pri odločanju o vlogi za pridobitev sredstev bo upoštevan naslednji kriterij:

  • do sredstev iz Sklad vrtca so upravičeni otroci, ki jim je priznana pravica do znižanega plačila za programe vrtcev do največ tretjega dohodkovnega razreda po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

Če sredstva, namenjena iz sklada vrtca, ne zadoščajo za kritje udeležbe vseh možnih upravičencev, Upravni odbor sklada vrtca sredstva dodeli vsem upravičencem v enakem deležu.

VLOGA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV SKLADA VRTCA POD GRADOM

Dostopnost