Politika varstva osebnih podatkov

Plačilo vrtca

Starši lahko za otroke, ki so vključeni v vrtec, uveljavljajo znižano plačilo vrtca, in sicer en mesec pred vstopom otroka v vrtec.

Znižano plačilo vrtca lahko starši uveljavljajo z obrazcem Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in ga oddajo na pristojni Center za socialno delo (CSD). Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se dodeli za obdobje enega leta. Na podlagi odločbe, ki jo izda CSD plačajo starši, ki imajo v vrtcu dva otroka, za drugega otroka 30% plačila, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.

Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice (npr. sprememba št. oseb, sprememba vzgojno-izobraževalnega zavoda, sprememba kraja stalnega prebivališča, izguba ali začetek prejemanja dohodka iz dela, …) morajo starši pristojnemu CSD sporočiti spremembo v osmih dneh, ko je do nje prišlo. Starši v tem primeru oddajo na CSD Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v RS), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77%), ne glede na to ali imajo v vrtcu enega, dva ali več otrok.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Starši lahko plačujejo vrtec preko položnice, ali pa z direktno obremenitvijo računa, periodična obremenitev je 28. v mesecu (obrazec). Poleg obrazca starši priložijo tudi kopijo osebnega dokumenta in bančne izkaznice.

Če starši vrtcu sporočijo otrokovo odsotnost na delovni dan do 9. ure zjutraj, se plačilo z naslednjim delovnim dnem zniža za stroške prehrane.

Dostopnost