JUHU, POLETJE JE TU!

Letos smo že nestrpno čakali na poletje. V skupini Oblački smo si poletje krajšali z ogledovanjem...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Vizija

VREDNOTE, POSLANSTVO IN VIZIJA

Ravnanja v našem vrtcu podpirajo sledeče:

 

VREDNOTE

SPOŠTOVANJE

Zavedamo se, da je  vrtec prostor, ki je namenjen otrokom, zato so nam pri organizaciji prostora, časa in pripravljanju dejavnosti, v ospredju razvojne značilnosti in potrebe otrok ter spoštovanje njihovega načina učenja, razmišljanja in igre.

SODELOVANJE IN MEDSEBOJNO ZAUPANJE

Pomembno nam je, da nam starši zaupajo, ker se zavedamo pomena in vpliva družine pri vzgoji otrok. Poskrbimo, da so starši obveščeni o otroku, o dogajanju v oddelku in v vrtcu, zato skrbno načrtujemo in pripravljamo sodelovanje z njimi na različnih področjih:

 • pogovorne urice, kjer se s starši individualno pogovarjamo o njihovem otroku;
 • igralne urice, kjer starši lahko spoznajo različne dejavnosti (likovne, glasbene matematične, gibalne, dramatizacije in lutkovne igrice);
 • gledališke in lutkovne predstave ter koncerte, v katerih lahko sodelujejo tudi starši;
 • pisne informacije o dogajanju v oddelkih, roditeljske sestanke in svet staršev;
 • srečanja staršev , oziroma pogovore o razvoju in vzgoji otrok.

Organiziramo tudi prostovoljno delo staršev v vrtcu. Starši lahko predstavljajo pravljice, poklice, potovanja, sodelujejo  pri dejavnostih v oddelku in pri zbiranju različnega  materiala ter pomagajo pri organizaciji in spremstvu na izletih ali pri obisku raznih institucij.

Posebno pozornost posvečamo vključevanju otrok v vrtec, ker vemo, da je prehod otroka iz družinskega varstva v vrtec pomemben in za starše čustveno zahteven dogodek. Pred vstopom v vrtec starše povabimo na individualni pogovor, se z njimi pogovorimo o značilnostih otroka in jih vzpodbujamo, da aktivno sodelujejo pri uvajanju otroka v vrtec. V začetku so starši prisotni v skupini, otroku pomagajo pri vključevanje v novo okolje, sodelujejo pri  dejavnostih in spoznavajo kako poteka dan v vrtcu. Skupaj  se dogovarjamo o tem, kako se od otroka ločevati in podaljševati njegovo samostojno bivanje v vrtcu. S starši se posvetujemo ob morebitnih zdravstvenih posebnostih otroka in v sodelovanju s pediatrom zavarujemo otrokovo zdravje tudi v vrtcu.

PROFESIONALNOST

Vemo, da svoje delo lahko opravljamo dobro le pod pogojem, da skrbimo za lastni profesionalni razvoj, zato:

 • strokovna vprašanja rešujemo na  strokovnih aktivih in vzgojiteljskih zborih;
 • se izobražujemo in svoje znanje izpopolnjujemo na različnih področjih tako, da se vključujemo v številne izobraževalne programe, seminarje in posvete ter spremljamo novejšo strokovno literaturo;
 • sodelujemo v projektih in se povezujemo s  strokovnimi institucijami kot sta,  Pedagoška fakulteta in Pedagoški inštitut;
 • se z drugimi vrtci  povezujemo v mrežo učečih se vrtcev.

Skrbimo za zdravje – otrokom pripravljamo uravnoteženo prehrano, ki je v skladu s smernicami o zdravem prehranjevanju.

 

POSLANSTVO

POVEZUJEMO UČNO OKOLJE V VRTCU Z UČNIM OKOLJEM V NEPOSREDNI BLIŽINI VRTCA – naravno, socialno, kulturno in zgodovinsko okolje v mestnem jedru, na Grajskem griču, Golovcu in v Botaničnem vrtu

 • Spodbujamo opazovanje in raziskovanje, domišljijo in ustvarjalnost otrok. Nudimo jim veliko priložnosti za pridobivanje novih izkušenj in odkrivanje okolja, ki nas obdaja. V ta namen povezujemo dejavnosti, ki potekajo v vrtcu z različnimi drugimi dejavnostmi, ki jih nudi neposredna okolica vrtca (grad, tržnica, železniška in avtobusna postaja, muzeji, galerije, gledališča in glasbene institucije, knjižnice, šole, zanimive zgradbe in spomeniki v mestu ter različne prireditve in institucije v mestnem jedru).
 • K sodelovanju vabimo različne goste: študente, igralce, glasbenike, policiste, gasilce in druge ljudi – običajno starše, različnih poklicev.
 • V samem vrtcu pa poskrbimo za to, da imajo otroci na voljo pestra  sredstva in materiale, ugodno čustveno socialno vzdušje in dovolj priložnosti ter časa za  pridobivanje izkušenj in ustvarjalno raziskovanje. Opazujemo in raziskujemo naravo in naravne pojave, opravljamo različne starosti primerne poskuse in se seznanjamo z naravoslovjem. Skrbimo, da so otroci redno na prostem. Organiziramo različne športne aktivnosti, kot so: drsanje, sankanje, rolanje,  kolesarjenje.

SPODBUJAMO IZRAŽANJE IN USTVARJALNOST OTROK NA JEZIKOVNEM  PODROČJU

Cenimo govorno in pisno komunikacijo otrok, saj vemo, da otroci želijo obvladati jezik, ker hočejo komunicirati s pomembnimi osebami v svojem življenju, zato si za pogovore z njimi vzamemo čas, jim prisluhnemo in se z zanimanjem odzovemo na njihove poskuse preoblikovati želje, misli in izkušnje v besede, ne glede na to kako negotovi so ti poskusi. S tem namenom:

 • se z otroki veliko pogovarjamo, igramo različne besedne igre, pripovedujemo in beremo jim zgodbice, pravljice in  pesmi;
 • otroke spodbujamo, da si izmišljajo svoje lastne zgodbe in rime, pogosto tudi skupinske  pripovedi ter skupaj oblikujemo knjige. Spodbujamo jih, da pišejo in berejo svoje pisanje in pisanje drugih na sebi lasten način. Lastne zgodbe in knjige otroci lahko sami ilustrirajo in predstavljajo drugim;
 • z otroki pripravljamo gledališke in lutkovne predstave. Otroci v predstavah nastopajo,  sodelujejo pri izdelavi lutk in kostumov, pri oblikovanju scenografije in glasbeni spremljavi;
 • s knjigo povezujemo vrtec in družine. V vrtcu prebiramo knjige, ki jih otroci prinesejo od doma in pripravljamo knjižni nahrbtnik, ki potuje iz vrtca v družino.

SPODBUJAMO OTROKOV RAZVOJ NA SOCIALNEM PODROČJU

Zavedamo se, da je kakovost izkušenj z okoljem osnova za razvoj spoznanj, ki krepijo otrokovo zaupanje v svet, občutek varnosti, ugodne podobe o sebi in  sposobnosti vzdrževanja dobrih medosebnih odnosov. Pripravljamo dejavnosti, ki otroku pomagajo pri razvijanju samostojnosti in občutka pripadnosti, odgovornosti do sebe in drugih ter pri razvoju bogatejše podobe o sebi.

 • Z raznimi aktivnostmi ob druženju z vrstniki in z lastnim zgledom, otroku nudimo podporo in ga učimo samostojnosti na različnih področjih, pozitivnih in koristnih oblik vedenja,  obvladovanja različnih življenjskih nalog in reševanja težav, občutljivosti in socialne odzivnosti.
 • Pri otroku razvijamo občutek za sodelovanje in vedenje v skupini. Vsakodnevne socialne in druge situacije uporabimo kot učne situacije in priložnosti za reševanje težav in konfliktov.
 • Skrbimo za  vzpodbudno čustveno socialno vzdušje v skupinah in postavljamo razvojno primerne omejitve ter pričakovanja do otroka. Zavedamo se, da otrok potrebuje za svoj razvoj meje, urejenost in pravila. Poskrbimo za jasno postavljanje meja dovoljenega in sprejemljivega vedenja. Otroke vključujemo v postavljanje pravil in jih seznanjamo s posledicami neustreznega vedenja.
 • Pri različnih situacijah ga učimo prepoznavati čustva, jih poimenovati, sproščati in  izražati na način, ki ne prizadeva čustev in pravic drugih.
 • S socialnimi igrami in različnih drugih aktivnosti otroka učimo socialnih veščin in  skrbimo za razvoj pozitivne podobe o sebi.

 

VIZIJA

Prizadevali si bomo za vrtec, ki sprejema izzive sodobnih spoznanj o razvoju in učenju malih otrok, spodbuja njihovo ustvarjalnost  in  se zaveda, da sodijo  socialne veščine med pomembno opremo bodočega odraslega v jutrišnjem svetu, malim otrokom pa sproti pomagajo najti mesto v prostoru in času.

Predstavljamo si, da bomo v prihodnosti prepoznavni po naši kakovosti pri organizaciji prostora, časa in pripravi dejavnosti, ki podpirajo  aktivno učenje predšolskih otrok.

 • V svojo prakso bomo vnašali principe aktivnega učenja. Pripravljali bomo razvojno primerne dejavnosti; skrbeli bomo za to, da bodo igralni prostor, didaktična  sredstva in materiali urejena tako, da jih bodo otroci lahko uporabljali na najrazličnejše načine; upoštevali bomo njihove  iniciative, interese in cilje; spodbujali bomo njihovo sklepanje in  razmišljanja na tak način, da jim bomo zastavljali zanimive in za njih aktualne probleme, jim omogočali, da pridobivajo izkušnje ter razvijajo kritično  mišljenje.

Uporabljali bomo take načine dela, ki podpirajo procesno razvojni pristop in spodbujajo individualni razvoj otrok tako na spoznavnem področju, kot tudi na področju ustvarjalnosti. Omogočali jim bomo spoznavanje, doživljanje in uživanje v umetnosti. Spodbujali bomo njim lastno izražanje, neposrednost, izvirnost in drugačnost.

 • Pri likovnih dejavnostih jim bomo omogočali, da bodo razvijali prostorsko predstavljivost, ekspresivnost in estetsko občutljivost ter spoznavali likovni jezik in likovna sredstva.
 • V ta namen bomo: pripravljali različne dejavnosti, kot likovne izzive za izražanje občutkov, čustev,  doživetij, izkušenj in spoznanj; likovne kotičke bomo opremljali z različnimi  sredstvi  in materiali  za  risanje, slikanje in kiparjenje; obiskovali bomo galerije in v vrtec prinašali umetniške reprodukcije.
 • Svoja znanja o likovnem razvoju otroka bomo še poglabljali, ker se zavedamo, da je likovno izražanje otroka pravzaprav njegovo razmišljanje, ki mu predstavlja pripomoček, s katerim spoznava, razlaga in raziskuje svet.
 • Likovne dejavnosti bomo analizirali, spremljali vlogo odraslega in odzive otrok. S takim načinom dela bomo seznanjali starše tako, da bomo pripravljali razstave likovnih del in se z njimi pogovarjali o likovnih dejavnostih.

V vrtcu bomo opredelili  kratkoročne  in dolgoročne cilje, ki jih bodo podpirale ustrezne aktivnosti ter tako preverjali uresničevanje naše vizije.

Dostopnost