Politika varstva osebnih podatkov

Informacija o obdelavi osebnih podatkov za posameznike v Vrtcu Pod Gradom

 1. PREDSTAVITEV UPRAVLJALCA

Ime vrtca: Vrtec Pod Gradom

Sedež vrtca je na Praprotnikovi ulici 2, Ljubljana.
Telefon: 01 2412 600
Spletna stran vrtca: https://www.vrtec-podgradom.si
Davčna številka: 65082753
Matična številka: 1942875
Šifra dejavnosti: 80.101

Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda je ustanovitelj Vrtca Pod Gradom, Praprotnikova ulica 2, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

Vrtec Pod Gradom izvaja program za predšolske otroke, prilagojeni program za predšolske otroke in program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo na podlagi odločb o usmerjanju za otroke s posebnimi potrebami. Izvaja se dnevni program po javno veljavnem programu Kurikulum za vrtce.

 

 1. NAŠA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

V Vrtcu Pod Gradom z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

 

 1. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Vrtcu Pod Gradom je Tjaša Grilj, dostopna po elektronski pošti: tjasa.grilj@vrtec-podgradom.si.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede  vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki jih ureja varstvo osebnih podatkov.

 

 1. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a.) Vrtec Pod Gradom obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okviru obstoječe zakonodaje:

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 94/07; ZVOP-1),
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 1. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/19 – popr. in 25/17- ZVaj; ZOFVI),
 • Zakon o vrtcih (Ur. 1. RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17; ZVrt),
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. 1. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
 • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. 1. RS, št. 40/06; ZEPDSV),
 • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Vrtca Pod Gradom, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljalcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

b.) Vrtec Pod Gradom v določenih primerih naproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova za namen lažje komunikacije, za obveščanje javnosti o dogodkih vrtca in vzgojnem procesu, za sodelovanje otroka pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

c.) Vrtec Pod Gradom osebne podatke otrok, staršev, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov otrok in njihovih staršev za namene izvajanja programa predšolske vzgoje na podlagi njihove odločitve za vpis v naš vrtec.

d.) Za optimalno delovanje spletne strani vrtca, uporabljamo osnovne piškotke. Vsak uporabnik jih lahko vklopi ali izklopi na spletni strani.

 

 1. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Vrtec Pod Gradom ne prenaša podatkov v tretje države.

 

 1. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, na naslov: Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana ali uprava@vrtec-podgradom.si, lahko posameznik zahteva odstop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova ul. 2, 1000 Ljubljana ali uprava@vrtec-podgradom.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Vrtec Pod Gradom bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oz. v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oz. izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Vrtec Pod Gradom podatke hrani v skladu z zakonodajo.

Datum: 12. 10. 2020

Ravnateljica vrtca:
Ajda Šimnic

Dostopnost